“Tidigare hade jag hemtjänsten hos mig upp till sex gånger om dagen. När jag fick RotoBed® kunde jag plötsligt lägga mig utan hjälp. Det har ökat min livskvalité avsevärt.

RotoBed®-referenser

talar sitt tydliga språk

Hvem har nytte av en RotoBed® vårdsäng med rotation?  Hur kan den hjälpa människor som lider av Parkinsons, skleros, artrit eller demens? Vilken skillnad gör sängen för användaren och familjen? Och hur hjälper det personalen? Läs referenserna här och se även vad RotoBed® har betydt i de svenska kommunerna Halmstad och Kungsbacka.

“Innan jag fick en RotoBed® var det en kamp både att stiga upp och att komma i säng. Nu är det lekande lätt och så behagligt att jag nästan kan sova under tiden.”

Jan Rønhoff, 52 år. Diagnostiserades med nervsjukdomen ALS som 48-åring.

Lisbeth Buhl, Ergoterapeut i Hjälpmedelscentralen i Aabenraa.

Esther Søgaard, 77 år. Lider av lymfödem och kan inte lyfta benen själv.

Tommy Hansen, 47 år. Född spastiker. Har använt RotoBed® i tio månader.

Kristina Sangvita, 39 år. Delvis förlamad efter en trafikolycka för 16 år sedan. Hade en RotoBed® i ett halvår men behöver den inte längre.

Bonnich Petersen, 77 år, pensionerad konditor med egen rörelse. Lider av Parkinsons och artrit. Har haft RotoBed® i 15 månader.

Helle Pedersen, 61 år. Fick skleros 1999. Helle Petersen har haft sängen i två år.

Peter Kristoffersen, 56 år, född spastiker. Har använt RotoBed® i ett halvår.

Jack Jønsson, 71 år. Förlamad i höger sida efter en blodpropp. Har använt RotoBed® i ett år.

RotoBed® referenser Halmstad

Halmstad kommun 2019:

Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Under årets första fyra månader 2019 har Halmstad kommun provat RotoBed®Free i olika verksamheter inom hemvårdsförvaltningen.

”Sammanfattningsvis kan sägas att sängarna har tillfört funktioner som underlättar patienten/kundens förflyttning och självständighet, samtidigt som personalens arbetsbe- lastning i olika moment har minskat. Sängen upplevs lätt att använda av patienter/kunder och personal. 

Vi ser Rotobed®Free som ett bra komplement till de ordinarie sängarna. Framöver kan vi se ett stort behov av att använda avancerade sängar och annan välfärdsteknik i våra verksamheter. Det handlar inte om att ersätta människan med ny teknik, utan att disponera personalens tid där den faktiskt behövs, och hitta fler smarta lösningar för en bättre arbetsmiljö.”

RotoBed® referenser Kungsbacka

Resurs:

Från att tidigare behövt dubbelbemanning vid alla förflyttningar, ca. tre gånger per dag á 20 minuter, så genomförs nu enligt uppgift från enheten cirka 90 % av förflyttningarna med enkelbemanning.

  • Tidsåtgång dubbelbemanning i ordinarie säng: 60 tim/månad.
  • Tidsåtgång till Rotobed®med 10 % dubbelbemanning: 33 tim/månad.
  • För boenden med liknande problematik frigjord tid: 27 tim/månad.

 

Kungsbacka kommun 2018:

RotoBed® Pilotstudie

Resultat:

Pilotstudiens resultat visar att RotoBed® frigör arbetstid och minskar arbetsbelastning när användandet av sängen innebär att förflyttningar kan ske utan dubbelbemanning och utan manuell kraft. För den boende i det aktuella fallet har det inneburit en bibehållen funktionsförmåga och ökad livskvalitet.

Arbetsbelastning/-miljö:

På den aktuella enheten minskade omsorgs- personalens upplevda arbetsbelastning hos den enskilda i genomsnitt från 76 till 6 på en skala från 0 -100 där 0 innebar inga belast- ning alls och 100 innebar en mycket stor belastning. .

Ekonomi, frigörande av resurs/år:

  • På årsbasis skulle arbetstid kunna frigöras med:

324 timmar (frigjord arbetstid/år).

  • Investeringar i RotoBed® frigör resurser motsvarande sängens kostnad på mindre än ett år.

* Sammanfattningen har gjorts av ErgoNova med tillstånd från Kungsbacka kommun.